african coral snake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african coral snake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african coral snake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african coral snake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african coral snake

    small widely distributed arboreal snake of southern Africa banded in black and orange

    Synonyms: Aspidelaps lubricus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).