african holly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african holly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african holly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african holly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african holly

    woolly-stemmed biennial arborescent shrub of tropical Africa and southern Asia having silvery-white prickly branches, clusters of blue or white flowers, and bright red berries resembling holly berries

    Synonyms: Solanum giganteum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).