action turbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action turbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action turbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action turbine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action turbine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tuabin xung lực