action period nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action period nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action period giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action period.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action period

    * kỹ thuật

    chu kỳ hoạt động