action menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action menu.

Từ điển Anh Việt

  • action menu

    (Tech) đơn chọn tác động