action effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action effect

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu quả hoạt động