action ex delict nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action ex delict nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action ex delict giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action ex delict.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action ex delict

    * kinh tế

    tố tụng dựa theo hành vi xâm quyền