action lag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action lag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action lag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action lag.

Từ điển Anh Việt

  • Action lag

    (Econ) Độ trễ của hành động.

    + Mức độ trễ giữa việc quyết định một chính sách (đặc biệt trong kinh tế học vĩ mô) và việc thực hiện chính sách đó.