action for libel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action for libel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action for libel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action for libel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action for libel

    * kinh tế

    vụ kiện phỉ báng