action limits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action limits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action limits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action limits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action limits

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giới hạn tác dụng