action of point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action of point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action of point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action of point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action of point

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tác dụng mũi nhọn