action time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thời gian tác động