action potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action potential

    * kỹ thuật

    y học:

    thế động tác (sự thay đôi điện thế xảy ra ngang qua màng tế bào thần kinh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • action potential

    the local voltage change across the cell wall as a nerve impulse is transmitted