action for restitution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action for restitution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action for restitution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action for restitution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action for restitution

    * kinh tế

    tố tụng đòi trả lại vật bị mất