action at a distance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action at a distance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action at a distance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action at a distance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action at a distance

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tác dụng (từ) xa