tất thắng trong Tiếng Anh là gì?

tất thắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất thắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất thắng

    be bound to win; sure of victory, sure to win