tất cả mọi người đều trong Tiếng Anh là gì?

tất cả mọi người đều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả mọi người đều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất cả mọi người đều

    all people, everyone, everybody