tất phải trong Tiếng Anh là gì?

tất phải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất phải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất phải

    it is necessary (to)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất phải

    it is necessary (to)