tất cả đều chỉ do hoàn cảnh tạo ra cả trong Tiếng Anh là gì?

tất cả đều chỉ do hoàn cảnh tạo ra cả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả đều chỉ do hoàn cảnh tạo ra cả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất cả đều chỉ do hoàn cảnh tạo ra cả

    * thngữ

    circumstances alter cases