tất cả các phe trong Tiếng Anh là gì?

tất cả các phe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả các phe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất cả các phe

    all parties, everyone involved