tất cả đều trong Tiếng Anh là gì?

tất cả đều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả đều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất cả đều

    all, everything