tất cả và từng cái một trong Tiếng Anh là gì?

tất cả và từng cái một trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả và từng cái một sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất cả và từng cái một

    * thngữ

    all and sundry