tất cả các trong Tiếng Anh là gì?

tất cả các trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả các sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất cả các

    all, each, every