tất cả không trừ một cái gì trong Tiếng Anh là gì?

tất cả không trừ một cái gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả không trừ một cái gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất cả không trừ một cái gì

    * thngữ

    one and all