tất cả vấn đề thâu tóm lại trong Tiếng Anh là gì?

tất cả vấn đề thâu tóm lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả vấn đề thâu tóm lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất cả vấn đề thâu tóm lại

    * thngữ

    the long and the short of it