tất tả bận rộn trong Tiếng Anh là gì?

tất tả bận rộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất tả bận rộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất tả bận rộn

    * thngữ

    like a hen with one chicken