tất cả trong Tiếng Anh là gì?

tất cả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất cả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tất cả

  all

  tất cả những động từ nào không phải là động từ tận cùng bằng er all verbs other than those in -er

  theo tin giờ chót thì tất cả đều yên ổn the latest news is that all is quiet

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tất cả

  * adv

  all, whole, as a whole

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tất cả

  all, everything, total, together, any, whole