tất niên trong Tiếng Anh là gì?

tất niên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất niên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất niên

    (tiệc tất niên) new year's eve party

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất niên

    new year’s eve party