tất nhiên trong Tiếng Anh là gì?

tất nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tất nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tất nhiên

    xem dĩ nhiên

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • tất nhiên

    inevitably, naturally, ofcouse

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tất nhiên

    natural; naturally, of course