lọ sứ nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

lọ sứ nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ sứ nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ sứ nhỏ

    * dtừ

    gallipot