lọ bẹt nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

lọ bẹt nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ bẹt nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ bẹt nhỏ

    * dtừ

    flasket