lọ sành trong Tiếng Anh là gì?

lọ sành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ sành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ sành

    * dtừ

    crock, greybeard