lọ rắc muối trong Tiếng Anh là gì?

lọ rắc muối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lọ rắc muối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lọ rắc muối

    * dtừ

    salt shaker