động tình trong Tiếng Anh là gì?

động tình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ động tình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • động tình

    xem hứng tình

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • động tình

    Feel sexually aroused

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • động tình

    feel sexually aroused