động dung trong Tiếng Anh là gì?

động dung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ động dung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • động dung

    change one's countenance

    mới về có việc chi mà động dung (truyện kiều) you just came home-why look so woebegone?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • động dung

    change one’s countenance