động dụng trong Tiếng Anh là gì?

động dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ động dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • động dụng

    use in emergency

    có sẵn cái đèn pin đề phồng khi động dụng to keep a torch ready for emergency use (when the need arises)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • động dụng

    Use in emergency

    Có sẵn cái đèn pin đề phồng khi động dụng: To keep a torch ready for emergency use (when the need arises)