động cơ nổ trong Tiếng Anh là gì?

động cơ nổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ động cơ nổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • động cơ nổ

    engine, motor (internal combustion)