đạp trong Tiếng Anh là gì?

đạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đạp

  * đtừ

  to stamp; to trample

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đạp

  * verb

  to stamp; to trample

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đạp

  (1) [CL for armies]; (2) to kick, trample, tread, step on, stamp