đạp lên trong Tiếng Anh là gì?

đạp lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp lên

    trample, step on

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đạp lên

    to step up on