đạp ngăn sóng trong Tiếng Anh là gì?

đạp ngăn sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp ngăn sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp ngăn sóng

    * dtừ

    pier