đạp mạnh xuống trong Tiếng Anh là gì?

đạp mạnh xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp mạnh xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp mạnh xuống

    * thngữ

    to dash down