đạp mìn trong Tiếng Anh là gì?

đạp mìn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp mìn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp mìn

    to hit a mine; to strike a mine