đạp tan trong Tiếng Anh là gì?

đạp tan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp tan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp tan

    * thngữ

    to break down