đạp lúa trong Tiếng Anh là gì?

đạp lúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp lúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp lúa

    thresh rice by foot

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đạp lúa

    to thresh rice by foot