đạp bàn đạp trong Tiếng Anh là gì?

đạp bàn đạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp bàn đạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp bàn đạp

    * đtừ pedal