đạp bằng trong Tiếng Anh là gì?

đạp bằng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp bằng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp bằng

    level flat (all obstacles)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đạp bằng

    Level flat (all obstacles)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đạp bằng

    level flat (all obstacles)