đạp xích lô trong Tiếng Anh là gì?

đạp xích lô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp xích lô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp xích lô

    to drive a pedicab

    đạp xích lô kiếm sống to earn one's living by driving a pedicab

    người sống bằng nghề đạp xích lô pedicab driver