đạp lún xuống trong Tiếng Anh là gì?

đạp lún xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp lún xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạp lún xuống

    * thngữ

    to tread in