đạp thắng trong Tiếng Anh là gì?

đạp thắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp thắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đạp thắng

    to hit the brakes, step on the brakes, put on the brakes