đạp xe trong Tiếng Anh là gì?

đạp xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạp xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đạp xe

    to ride a bike